Open menu
Up

ความรู้เกี่ยวกับCovid-19

แนวทางการจัดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการรักษาทางทันตกรรม
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของCOVID-19
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของCOVID-19
คู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่
แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD)
แนวทางการปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟู
แนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
วิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด
แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยด้านรังสีรักษา
แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต
แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัด ฉบับที่1
แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัด ฉบับที่2
แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัด ฉบับที่3
แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัด ฉบับที่4
 
 
Powered by Phoca Download