Open menu

ตารางแพทย์ตรวจ OPD 

เช้า-บ่าย
 1. วันจันทร์
 2. สูตินรีเวช
 3. ศัลยกรรม
 4. เด็ก
 5. กระดูก
 6. อายุรกรรม
 7. ตา
 8. จิตเวชและยาเสพติด

พญ.นวลพรรณ แทนม้วน (เช้า)

นพ.ชัชชัย เทพจินดา (เช้า)

พญ.บุปผา  เจริญสิน (เช้า)

นพ.วันชัย จารุสมบัติ (เช้า)

พญ.ศุภสุตา วงศ์วัฒนากิจ (เช้า)

นพ.พิชญะ เลาหชัย (เช้า)

พญ.ชฎารัตน์ อุดมแสวงโชค (เช้า) 

 1. วันอังคาร
 2. สูตินรีเวช
 3. ศัลยกรรม
 4. เด็ก
 5. กระดูก
 6. อายุรกรรม
 7. ตา

พญ.มุกรินทร์  เอี่ยมเมตตา (เช้า)

นพ.สันติ  สุขหวาน (เช้า)

พญ.ขวัญข้าว ต่วนชื่น (เช้า)

นพ.ชยนนท์ ตั้งใจรักการดี (เช้า)

นพ.ฐิติวัฒน์  พรพัฒนานิคม (เช้า)

พญ.ปุณยวีร์ นันทานิช (เช้า)

 1. วันพุธ
 2. สูตินรีเวช
 3. ศัลยกรรม
 4. เด็ก
 5. กระดูก
 6. อายุรกรรม
 7. ตา
 8. จิตเวชและยาเสพติด

พญ.ธิดาวรรณ พึ่งบุญศรี (เช้า)

นพ.ชัชชัย เทพจินดา (เช้า)

พญ.บุปผา  เจริญสิน (เช้า)

นพ.สุพัฒน์  ขำไรเลิศ (เช้า)

นพ.ฐิติวัฒน์  พรพัฒนานิคม (เช้า)

นพ.พิชญะ เลาหชัย (เช้า)

พญ.ชฎารัตน์ อุดมแสวงโชค (เช้า) 

 1. วันพฤหัส
 2. สูตินรีเวช
 3. ศัลยกรรม
 4. เด็ก
 5. กระดูก
 6. อายุรกรรม
 7. ตา
 8. จิตเวชและยาเสพติด

พญ.นวลพรรณ แทนม้วน / พญ.มุกรินทร์ พึ่งบุญศรี (เช้า)

นพ.สันติ  สุขหวาน (เช้า)

พญ.บุปผา  เจริญสิน (เช้า)

นพ.ชยนนท์ ตั้งใจรักการดี (เช้า)

นพ.พิศาล ชุ่มชื่น (เช้า)

พญ.ปุณยวีร์ นันทานิช (เช้า)

พญ.ชฎารัตน์ อุดมแสวงโชค (เช้า) 

 1. วันศุกร์
 2. สูตินรีเวช
 3. ศัลยกรรม
 4. เด็ก
 5. กระดูก
 6. อายุรกรรม
 7. ตา

พญ.ธิดาวรรณ  พึ่งบุญศรี (เช้า)

ไม่มีแพทย์ลงตรวจ

พญ.นิสา  สิทธิโชคคณานนท์ (เช้า)

นพ.สุพัฒน์  ขำไรเลิศ (เช้า)

นพ.สิทธิชัย  บรรจงเจริญเลิศ (เช้า)

ไม่มีแพทย์ลงตรวจ

เช้า-บ่าย